Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5920 Csorvás, Rákóczi u. 17. sz.)

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján

pályázatot hirdet az önkormányzat fenntartásában működő

Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői

munkakörének betöltésére az alábbi feltételek szerint:

 

A meghirdetett munkahely:
Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye, 5920 Csorvás, Rákóczi u. 15. sz.

Az intézmény a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) hatálya alá tartozik, az intézményvezető közalkalmazott, aki felett a munkáltatói jogkört Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja. Az intézményvezetői munkakör a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 3.§ (1) bekezdése szerint magasabb vezetői beosztásnak minősül.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
-Az intézmény Alapító Okirat szerinti alaptevékenységei megszervezése és folyamatos ellátásuk biztosítása, különös tekintettel a szakmai színvonal javítására;
-az intézmény használatába adott önkormányzati vagyon jó gazda gondosságával történő kezelése, rendeltetésszerű használata, megőrzése;
-az intézmény működésében a szakmai célszerűség, hatékonyság és gazdaságosság követelményeinek érvényesítése, különös tekintettel a szakemberek megfelelő létszámú alkalmazására;
-a hatályos jogszabályi előírások szerinti követelményeknek megfelelő intézményi működés megteremtése és folyamatos fenntartása;
-a munkáltatói jogok gyakorlása az intézmény dolgozói tekintetében;
-folyamatosan törekedni az ellátási formák korszerű, új, magasabb színvonalat jelentő megoldásának alkalmazására, és ennek megvalósításában minden lehetséges jogszerű eszköz (támogatás, pályázat, stb.) felhasználása.

Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet,
- legalább 5 év felsőfokú végzettséget, vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, szociális területen betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- cselekvőképesség,
- az intézményben fennálló határozatlan időre szóló kinevezés, illetőleg a vezetői megbízással egyidejűleg felsőfokú végzettségű, vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő munkakörben történő határozatlan időre szóló kinevezés,
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000.(I.17.) SzCsM rendeletben az intézményvezető kinevezéséhez előírt követelményeknek való megfelelés, és a rendelet 3. sz. mellékletének 8.2. pontjában, az intézményvezető tekintetében meghatározott felsőfokú végzettség,
- szociális szakvizsga, vagy a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vállalja a megbízás elnyerését követő 2 éven belül a szociális szakvizsga letételét,
- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a megbízás elnyerését követően vállalja vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását.

Előnyt jelent:
- a szociális szakvizsga megléte,
- szociális területen szerzett, legalább 1-3 éves vezetői szakmai gyakorlat.

Besorolás és illetmény, valamint az egyéb juttatások megállapítása a Kjt., továbbá a Korm.rendelet alapján történik.

A vezetői megbízás 5 éves időtartamra szól. Az intézményvezetői munkakör a pályázat eredményes lezárását követően azonnal betölthető.

A pályázat tartalmi követelményei:
- szakmai önéletrajz, mely igazolja a legalább 5 éves szakmai gyakorlat meglétét,
- az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
- egyetemi/főiskolai és egyéb végzettséget tanúsító okiratok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- nyilatkozat a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról,
- nyilatkozat a pályázó személyét érintő napirendi pont nyílt, vagy zárt ülésen való tárgyalásáról,
- szociális szakvizsgával az annak letétele alóli mentességgel rendelkező pályázó esetében a mentességet tanúsító okirat másolata.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. december 3. 
A pályázatot Csorvás Város Önkormányzata címére (5920 Csorvás, Rákóczi u. 17. sz.) kell benyújtani.
A borítékon kérjük feltüntetni: 
-a pályázat azonosító számát:6262/2012, valamint
-a munkakör megnevezését: Intézményvezető

A pályázat elbírálásának időpontja:
A pályázati eljárás lefolytatását követő első képviselő-testületi ülés napja, várhatóan 2012. december 19.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szilágyi Menyhért polgármester nyújt, a 06/66/258 001/205-ös telefonszámon.
A pályázati felhívás -munkáltató honlapján kívüli- közzétételének helye: www.kozigallas.hu

Vissza felülre