A szociális törvényben a települési önkormányzat felhatalmazást kapott arra, hogy önkormányzati rendeletben, az
•    aktív korúak ellátásában részesülő, és a
•    normatív lakásfenntartási támogatásban részesülő személyek esetében
az ellátásra, illetve a támogatásra jogosultság feltételeként előírhasson a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására vonatkozó kötelezettségeket.

 

Kik tartozhatnak az aktív korúak ellátásában illetve a normatív lakásfenntartási támogatásban részesülők személyi körébe?
Az aktív korúak ellátása két támogatási formát foglal magában:
1. a rendszeres szociális segélyt, mely ellátásban az egészségkárosodott, és a nyugdíjkorhatárt öt éven belül elérő személyek részesülhetnek, valamint
2. a foglalkoztatást helyettesítő támogatást, melyben azok a munkaképes személyek részesülhetnek, akik közfoglalkoztatásban nem vesznek részt.
A normatív lakásfenntartási támogatásban azok a vagyonnal nem rendelkező személyek részesülhetnek, akiknek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem a törvényben meghatározott mérték alatt marad.

A szociális törvény felhatalmazása tehát az előzőekben ismertetett személyi körnél teszi lehetővé azt, hogy az ellátásra való jogosultság egyéb feltételeként az önkormányzat előírhatja, hogy a kérelem benyújtója, vagy az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó, az önkormányzat rendeletében megállapított feltételeket teljesítse.

A törvény alapján: „a lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében a kérelmező vagy a jogosult által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartása, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használatának, valamint higiénikus állapotának biztosítására irányuló kötelezettség írható elő.”

A rendeletben megállapított feltételek teljesítésére a kérelmezőt, illetve a jogosultat megfelelő, de legalább ötnapos határidő tűzésével –az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével- fel kell szólítani.

Amennyiben a kérelmező vagy a jogosult a feltételeknek felszólítás ellenére sem tesz eleget, a kérelmet el kell utasítani, illetve a megállapított támogatást
•    a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban és a normatív lakásfenntartási támogatásban részesülők esetében meg kell szüntetni,
•    a rendszeres szociális ellátásban részesülők esetében pedig a segélyt egy hónapra fel kell függeszteni.

Az önkormányzati rendelet előkészítése során szeretnénk megismerni a lakosság véleményét, konkrétan azt, hogy egyet ért-e azzal, hogy a fenti szociális ellátások nyújtásának feltétele legyen a lakókörnyezet rendezettsége. Tisztelettel megköszönjük, ha válaszol a kérdésre, különösen, ha pár mondatban meg is indokolja a választ alátámasztó álláspontját. Szívesen fogadjuk, és a lehetőségekhez mérten hasznosítjuk a tárgykör szabályozására vonatkozó javaslatait, ötleteit is.

Kérjük, hogy a Csorvási Híradóban megjelenő lakossági kérdőív kitöltésével segítse a képviselő-testület munkáját azzal, hogy a véleményét megosztja velünk.

Vissza felülre