1. Pályázat célja

Csorvás Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), mint az AVOP-3.5.2-2006-09-0112/7.06 azonosító számú pályázat Kedvezményezettje, továbbá Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye (továbbiakban: Egyesített Szociális Intézmény), mint az AVOP-3.5.2-2006-09-1382/7.06 azonosító számú pályázat kedvezményezettje (a továbbiakban együtt: Kedvezményezettek) pályázatot hirdet a Hérics Szálló és Konferencia Központ üzemeltetésére.

 

Az üzemeltetési szerződés időtartama: 12 hónap

2. A Pályázóval szemben támasztott legfontosabb elvárások és követelmények

a)    A Pályázó tudomásul veszi, hogy a létesítményt a Kedvezményezettek Európai Uniós támogatás és a hozzá kapcsolódó hazai társfinanszírozás igénybevételével építették fel. A támogatás igénybevételéhez a megkötött és jelenleg is hatályos támogatási szerződések alapján a létesítményt rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek, előírások betartásával kell üzemeltetni a Kedvezményezetteknek, nevezetesen
-    Önkormányzatnak: Sérült fiatalok turisztikai célú szálláshelyeként,
-    az Egyesített Szociális Intézménynek Konferencia Központként.
b)    A támogatási szerződésben foglaltak szerint a Kedvezményezetteknek az üzemeltetés időtartama alatt „Éves Fenntartási Jelentést” kell készíteniük, így ennek összeállításához a Pályázó köteles adatot szolgáltatni.
c)    A Pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatási szerződésekben foglaltak alapján a Kedvezményezettek csak a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal előzetes hozzájárulásának birtokában köthetik meg az üzemeltetési szerződést.
d)    A Pályázó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a támogatási szerződésekben foglaltak alapján neki, mint üzemeltetőnek, felhatalmazást kell adnia azonnali beszedési megbízás érvényesítésére az összes pénzforgalmi bankszámlájára, melynek kedvezményezettje a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal.
e)    Amennyiben a Pályázó vagyonbiztosítás megkötésére kötelezett - a támogatási szerződésekben foglaltak alapján - az üzemeltetés időtartamára köteles azt megkötni.
f)    A Kedvezményezettek az üzemeltetésért pénzbeli ellenszolgáltatást nem kérnek, ellenben a Pályázót terheli a létesítmény fenntartásával és rendeltetésszerű használatának biztosításával kapcsolatos összes költség, továbbá az a kötelezettség, hogy az Önkormányzat számára – igény szerint – 250 vendégéjszakányi szálláslehetőséget térítésmentesen biztosítson.
g)    A Pályázó a Konferencia Központ igénybevételét a csorvási lakosság és a csorvási civil szervezetek rendezvényeinek megtartásához is biztosítja.
h)    A pályázat elbírálásánál - a 250 vendégéjszakányi szálláslehetőség térítésmentes biztosítása mellett - előnyt jelent, ha a Pályázó más kedvezményt, illetve egyéb szolgáltatást is biztosít, vagy fizetési kötelezettséget vállal a Kedvezményezettek részére.

3. Pályázók lehetnek

a) jogi személyek és
b) természetes személyek,
akik rendelkeznek a feladatellátáshoz jogszabályban meghatározott feltételekkel (pl.: vállalkozási jogosultsággal).

4. A pályázatnak tartalmaznia kell

a) a feladatellátásra vonatkozó részletes szakmai tervet;

b) a szakmai tapasztalat bemutatását, referenciákat;

c) a feladatellátásra vonatkozó jogosultság igazolására szolgáló dokumentumok másolatát:

-    non-profit szervezetek: bírósági bejegyzést igazoló okirat másolata, az alapszabály, illetve alapító okirat másolata,
-    gazdasági társaság: cégbírósági bejegyzés, társasági szerződés másolata,
-    vállalkozók: vállalkozói igazolvány másolata;

d) nyilatkozatot: a pályázati kiírásban szereplő feladatok elvégzésének vállalásáról, az adott feltételek elfogadásáról (melyek a megállapodás részét fogják képezni).

A pályázatot Csorvás Város Önkormányzata címére (5920 Csorvás, Rákóczi u. 17.) kell benyújtani, úgy, hogy az 2012. január 16-áig beérkezzen.

A határidőn túl érkezett, illetve a kötelező mellékleteket nem tartalmazó pályázatok elutasításra kerülnek, hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázatokat az Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el a benyújtásra rendelkezésre álló határidő lejártát követő első testületi ülésen. A Képviselő-testület a döntését nem köteles indokolni.

A pályázati elbírálás eredményéről minden pályázó írásbeli értesítést kap.

A nyertes Pályázóval az Önkormányzat megállapodást köt.

A pályázattal kapcsolatban bővebb információk Szilágyi Menyhért polgármester úrtól kérhetők. (Tel.: 06/66/258016, 06/66/258001)

Vissza felülre