Frissítve!  Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje intézményébe a 2021/2022. nevelési évre az óvodai beiratkozás - összhangban a 19/2021. (III.10.) EMMI határozat 2. pontjában foglalt miniszteri rendelkezéssel - elektronikus úton is történhet.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, és a beiratkozás időszakában még fokozott járványügyi védekezést igénylő szempontokra figyelemmel, kérjük, hogy a személyes megjelenés helyett elsősorban az elektronikusan történő beiratkozás lehetőségével éljenek. 

A beíratáshoz szükséges formanyomtatványok a csorvas.hu oldalról letölthetőek, valamint az előre kinyomtatott nyomtatványok a nyitvatartási idő alatt megtalálhatóak a Csorvási Védőnői Szolgálat (Csorvás, Kinizsi u. 2) épületének előterében is. A kitöltött dokumentumokat elektronikus úton kérjük elküldeni a  csorvasbeiratas@gmail.com e-mail címre legkésőbb 2021. április 20. napjáig. A beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására az első nevelési napon kerül sor.

Azok részére, akik elektronikus úton nem tudják megoldani a beiratkozást, a személyes megjelenéssel járó óvodai beiratkozásra 2021. április 20. és 2021. április 21. napján 7.30 - 17 óra között biztosítunk lehetőséget az óvodaintézmény 5920 Csorvás, Bocskai u. 2. szám alatti székhelyén.

Az óvodai beiratkozáskor elektronikusan kérjük küldeni (akár fénykép formájában), vagy személyesen be kell mutatni a következő dokumentumokat:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
  • a szülő (gondviselő) személyi igazolványát, lakcímkártyáját,
  • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatát (ha van ilyen),
  • a gyermek egészségügyi (oltási) kiskönyvét, TAJ kártyáját,
  • amennyiben a gyermeke hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű, úgy az ezt igazoló határozatot,
  • nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást engedélyező okmányt is.

A 2021/2022-es óvodai nevelési év 2021. szeptember 1. napjától 2022. augusztus 31. napjáig tart.

Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje intézményének óvodai feladatellátása két helyen működik: az Intézmény 5920 Csorvás, Bocskai u. 2. szám alatti székhelyén és az 5920 Csorvás, István király u. 30. szám alatt, az intézmény telephelyén. Mindkét feladatellátási hely felvételi körzete Csorvás település teljes közigazgatási területe.

Az intézménybe kizárólag azok a sajátos nevelési igényű gyermekek irathatók be, akiknek sajátos nevelési igényének ellátására az intézmény – az Alapító Okiratában meghatározottak szerint – jogosult, és akik rendelkeznek a sajátos nevelési igényt igazoló szakértői és rehabilitációs bizottsági írásos szakvéleménnyel, ami tartalmazza azt is, hogy a sajátos nevelési igényű gyermek közösségben integráltan nevelhető. Ilyen feltételek mellett a szakértői és rehabilitációs bizottság előzetes egyeztetés útján is kijelölheti az óvodát a gyermek fogadására.

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelem tárgyában hozott döntését írásban közli a szülővel, legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 30. napig, azaz 2021. május 21. napjáig.

A jogorvoslati eljárás szabályai: Az óvodai felvétel elutasításáról szóló döntés ellen a szülő - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül fellebbezhet, azaz jogorvoslati eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél. A jogorvoslati eljárást Csorvás jegyzője folytatja le, és hoz másodfokú döntést. A jegyző a jogorvoslati kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja. 

A fellebbezés benyújtásának a helye: Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje 5920 Csorvás, Bocskai u. 2.

Csorvás Város Önkormányzatának Jegyzője

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok : 
Bölcsöde felvétel iránti kérelem 1. oldal 
Bölcsöde felvétel iránti kérelem 2. oldal 
Óvodai előjegyzési lap
Nyilatkozat 1
Nyilatkozat 2

Vissza felülre