Csorvási Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet


Csorvási Polgármesteri HivatalPénzügyi és Gazdasági Iroda vezetője

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5920 Csorvás, Rákóczi utca 17.

Ellátandó feladatok:

A Csorvási Polgármesteri Hivatalhoz tartozó pénzügyi vezetői feladatok ellátása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Ávr.) 11. § -ában meghatározott feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Főiskola, felsőfokú végzettség és az Ávr. 12. § (1) bekezdése alapján: a) okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy b) gazdasági vezető, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői - 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150.§ (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •       Nyilatkoznia kell a pályázónak, hogy nem áll a Kttv. 39.§ (1b) bekezdése a) pontja aa) –ab) alpontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, valamint nem áll a Kttv. 39. § (1b) bekezdése b) pontja szerinti foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, továbbá ugyanezen joghely c) pontja szerinti kényszergyógykezelés hatálya alatt.
 •       Nyilatkoznia kell a pályázónak továbbá arra vonatkozóan is, hogy ismeri a Kttv. 39. § (1c) bekezdésének jogviszony létesítését tiltó rendelkezését, és a személyét illetően az nem képezi köztisztviselői jogviszony létrehozását
 •       Szerepelnie kell az Szt. 150. § (3) bekezdés szerinti nyilvántartásban és rendelkeznie kell könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedéllyel

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       végzettséget igazoló okiratok másolata
 •       vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozó nyilatkozat
 •       a 87/2019.(lV.23.) Korm.rendelet 1.sz. melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz
 •       a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázat adatait a pályázat elbírálásában résztvevő személyek megismerhetik, és a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetik
 •       érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. § alapján, (vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte)
 •       a munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai elképzelések megfogalmazása
 •       a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85-87. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. március 12. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi nyújt, a 06 66 / 258-001 / 3602 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Csorvási Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5920 Csorvás, Rákóczi utca 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 235/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi és Gazdasági Iroda vezetője.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az adatkezelés célja: a tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása; az adatkezelés jogalapja: EU 2016/679. számú rendelet 6. cikk ) bekezdés a) pontja alapján az érintett magánszemély hozzájárulása; az adatkezelés időtartama: a sikeres pályázó kiválasztására irányuló eljárás időtartama, maximum a pályázat benyújtására nyitva álló határidő leteltét követő 30 nap, ezt követően a sikertelen pályázati anyagok visszaküldésre kerülnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       www.csorvas.hu - 2021. február 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója a pályázat elbírálásának tekintetében indokolási kötelezettséggel nem tartozik, továbbá fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. február 8.

Vissza felülre