Csorvás Város Polgármesterének 1/2020. (III.15.) határozata

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.) szóló 45/2020. (III.14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 47. § (2) bekezdésére – az Emberi Erőforrások Miniszterének, valamint Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje intézményvezetője egyidejű értesítése mellett-,  rendkívüli szünetet rendelek el

Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje intézményben az óvodai nevelés és a bölcsődei ellátás és tekintetében 2020. március 16. napja 0:00 órától kezdődően határozatlan időtartamra, a jelen intézkedés visszavonásáig.

 

Csorvás Város Óvodája és Bölcsődéje intézmény 2020. március 16. napjától ügyeleti jelleggel a Csorvás, Bocskai u. 2. szám alatti székhelyen fogadja azokat a gyermekeket, akiknek a törvényes képviselői, szülei a gyermek felügyeletét más módon nem tudják megoldani. A szülők igényei alapján, indokolt esetben az intézmény munkanapokon ügyeletet szervez a gyermekek napközbeni kiscsoportos felügyeletére. A kiscsoportok létszáma nem haladhatja meg az 5 főt.

A rendkívüli szünet hatálya kiterjed Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje intézményre, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nktv.) hatálya alá tartozó óvodai, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szerinti bölcsődei intézményegységre is.

A rendkívüli szünet ideje alatt az óvodai nevelést és a bölcsődei ellátást biztosító intézményben történő munkavégzést, munkarendet az intézményvezető jogosult meghatározni.

Az intézményvezető a jelen döntésemről a gyermekek törvényes képviselőit, szüleit haladéktalanul, a rendelkezésükre álló kommunikációs csatornákon keresztül szóban, illetve írásban értesíteni köteles.

Az intézményvezető a jelen határozat végrehajtására tett intézkedéseiről, az ügyelet keretében megszervezendő kiscsoportos felügyelet iránti igényről, és a megszervezett ügyelet működéséről számomra folyamatosan köteles tájékoztatást nyújtani.

Döntésem a közléssel végleges, vele szemben fellebbezésnek helye nincs.

INDOKOLÁS

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel az élet - és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A járvány terjedésének lassítása érdekében a Korm. rendelet alapján az óvodai és a bölcsődei ellátást végző intézmény elhelyezkedése szerinti települési önkormányzat polgármestere az intézményben rendkívüli szünetet rendelhet el.

A humánjárvány által okozott járványügyi veszélyhelyzetben a betegség terjedésének lassítása, az emberek közötti érintkezések, személyes kontaktusok számának csökkentése érdekében Csorvás város közigazgatási területén működő óvodai nevelést és bölcsődei ellátást nyújtó intézményben határozatlan időre, az intézkedés visszavonásáig rendkívüli szünetet rendeltem el. A rendkívüli szünettel kapcsolatban szükségessé váló egyéb intézkedésekről (munkarend kialakítása, munkavégzés és ügyelet megszervezése) a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Hatásköröm és illetékességem az Intézkedési Korm. rendelet 2. §-án alapul.

Csorvás, 2020. március 15.

Baráth Lajos

polgármester

Vissza felülre