Csorvás Város Helyi Választási Iroda vezetőjének
1/2019. (II. 8.) HATÁROZATA
a Csorvás városban megválasztható önkormányzati képviselők számának megállapításáról

 

A Helyi Választási Iroda vezetőjeként eljárva megállapítom, hogy a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők választása során Csorvás városban egyéni listás rendszerben megválasztható önkormányzati képviselők száma: 6 fő.

A polgármesternek megválasztott jelölt a törvény erejénél fogva tagja a képviselő-testületnek.

Jelen határozat a Csorvási Polgármesteri Hivatal (5920 Csorvás, Rákóczi u. 17.) hirdetőtábláján, valamint az önkormányzat honlapján (www.csorvas.hu) kerül közzétételre.

A határozat ellen a Helyi Választási Bizottsághoz címzett (5920 Csorvás, Rákóczi u. 17.) írásbeli kifogással lehet élni. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított 3. napon, azaz legkésőbb 2019. február 11. napján 16:00 óráig megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz.
A kifogást írásban – személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva – lehet benyújtani. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét), és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi címmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet, vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

Indokolás

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 306. § (2) bekezdése rögzíti, hogy: „306.§ (2) A helyi választási iroda, illetve a területi választási iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület, illetve a közgyűlés megválasztandó tagjainak számát.”

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 3. §-a értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete tagjainak számát a helyi ön-kormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január 1-jei lakosság-száma alapján kell meghatározni.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4. §-a szerint a 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási rend-szerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma:
a) 100 lakosig 2 fő
b) 1.000 lakosig 4 fő
c) 5.000 lakosig 6 fő
d) 10.000 lakosig 8 fő.

Tekintettel arra, hogy Csorvás város 2019. január 1-jei lakosságszáma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv tájékoztatása szerint 4893 fő, így a hivatkozott jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A kifogás benyújtásának lehetőségét a Ve. 208. §-a biztosítja, a benyújtására vonatkozó előírásokat a Ve. 209. §-a és 212. §-a tartalmazza.
A kifogás benyújtásának lehetőségéről való tájékoztatást a Ve. 46. § c) pontjának cb) alpontja alapján adtam meg.

 

Csorvás, 2019. február 8.

 

Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi
HVI vezető
jegyző

Vissza felülre