Tisztelt Szülők!ovoda beiratkozas

Tájékoztatom Önöket, hogy Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje intézményében
az óvodai beiratkozásra
2018. május 2. és 2018. május 3. napján 7.30 - 17 óra között kerül sor.

A beiratkozás helyszíne az intézmény 5920 Csorvás, Bocskai u. 2. szám alatti székhelye.

A beiratkozáshoz kérem, hozza magával az alábbi dokumentumokat:

 Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni 

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
- a szülő (gondviselő) személyi igazolványát, lakcímkártyáját,
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatát (ha van ilyen),
- a gyermek egészségügyi (oltási) kiskönyvét, TAJ kártyáját,
- amennyiben a gyermeke hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű, úgy az ezt igazoló határozatot,
- nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást engedélyező okmányt is.

A 2018/2019-as óvodai nevelési év 2018. szeptember 1. napjától 2019. augusztus 31. napjáig tart.
Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje intézményében két feladatellátási helyen működik óvoda: az 5920 Csorvás, Bocskai u. 2. szám alatti székhelyen és az 5920 Csorvás, István király u. 30. szám alatt, az intézmény telephelyén.
Mindkét feladatellátási hely felvételi körzete Csorvás település teljes közigazgatási területe.
Az intézménybe kizárólag azok a sajátos nevelési igényű gyermekek irathatók be, akik rendelkeznek az intézmény Alapító Okiratában meghatározott, és az ehhez szükséges szakértői és rehabilitációs bizottság írásos szakvéleményével, mely szerint a sajátos nevelési igényű gyermek közösségben integráltan nevelhető, illetve az óvodát előzetes egyeztetés útján is kijelölheti a bizottság a gyermek fogadására.
Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanapig, azaz 2018. június 4. napjáig.
A jogorvoslati eljárás szabályai: Az óvodai felvétel elutasításáról szóló döntés ellen a szülő - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül fellebbezhet, tehát jogorvoslati eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél. Az eljárás során a Csorvás Város Önkormányzata által fenntartott óvoda esetén a jegyző jár el, és hoz másodfokú döntést. A másodfokú eljárás keretén belül a döntést hozó a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.
A fellebbezés benyújtásának a helye: Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje 5920 Csorvás, Bocskai u. 2.

Csorvás Város Önkormányzatának Jegyzője

Vissza felülre