Csorvás Város Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye Intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 5 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.
A munkavégzés helye:
Békés megye, 5920 Csorvás, Rákóczi utca 15.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény Alapító Okirat szerinti alaptevékenységei megszervezése és folyamatos ellátásuk biztosítása, különös tekintettel a szakmai színvonal javítására. Az intézmény használatába adott önkormányzati vagyon jó gazda gondosságával történő kezelése, rendeltetésszerű használata, megőrzése. Az intézmény működésében a szakmai célszerűség, hatékonyság és gazdaságosság követelményeinek érvényesítése, különös tekintettel a szakemberek megfelelő létszámú alkalmazására. A hatályos jogszabályi előírások szerinti követelményeknek megfelelő intézményi működés megteremtése és folyamatos fenntartása. A munkáltatói jogok gyakorlása az intézmény dolgozói tekintetében. Folyamatosan törekedni az ellátási formák korszerű, új és magasabb színvonalat jelentő megoldásának alkalmazására, és ennek megvalósításában minden lehetséges jogszerű eszköz (támogatás, pályázat, stb.) felhasználása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Felsőfokú képesítés, szociális szakirány,
• felsőfokú végzettséget,vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő szociális területen szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
• cselekvőképesség, büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
• az intézményben fennálló közalkalmazotti jogviszony, vagy annak lehetősége, hogy a nyertes pályázó a vezetői megbízással egyidejűleg felsőfokú végzettségű vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető legyen;
• a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendeletben az intézményvezető kinevezéséhez előírt követelményeknek való megfelelés, különös tekintettel a rendelet 3. sz. melléklete 12. pontjában az intézményvezetőre meghatározott alkalmazási minimumfeltételekre;
• a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vállalja a 2018. január 1. napján hatályba lépő, és a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017.(X.18.) EMMI rendeletben előírt továbbképzési kötelezettség teljesítését;
• a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a megbízás elnyerését követően vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• szociális területen betöltött - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
• szociális szakvizsga megléte
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• szakmai önéletrajz, mely igazolja a legalább 5 éves szakmai gyakorlat meglétét;
• az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel;
• felsőfokú és egyéb végzettséget tanúsító okiratok másolata;
• nyilatkozat a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról;
• nyilatkozat a pályázó személyét érintő napirendi pont nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalásáról.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 11.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baráth Lajos polgármester nyújt, a 0666/258-001/205 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Csorvás Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5920 Csorvás, Rákóczi utca 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3212/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 20.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• a munkáltató honlapja - 2017. november 10.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csorvas.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 13.

Vissza felülre