Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Csorvás külterület 0158/8 hrsz-ú föld haszonbérbe adására.

Az eljárás tárgyát képező földrészlet haszonbérbe adására irányuló pályázati eljárásban pályázóként az a természetes személy, illetve gazdálkodó szervezet vehet részt, aki a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi törvény) alapján földhasználati jogosultságot szerezhet.

A 0158/8 ingatlan adatai: 0,4633 ha területű,  10,89 Ak értékű szántó.

A földhaszonbérlet időtartama: 5 gazdasági év, 2017. június 1. napjától 2022. október 31. napjáig.

A minimális haszonbérleti díj: 70.000,-   Ft/ha/év.

A pályázatban fel kell tüntetni:

  • a pályázó jelenleg folytatott tevékenységének rövid leírását, kiemelten, hogy végez-e, ill. korábban végzett-e a pályázati kiírással azonos, vagy ahhoz hasonló profilú tevékenységet,
  • a pályázónak a bérelni kívánt földterület művelésére vonatkozó tervét, elképzeléseit,
  • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a földterületet a jó gazda gondosságával műveli, a tápanyag visszapótlásról gondoskodik.

A pályázatban fel kell tüntetni:

  1. a pályázó nevét, lakóhelyét, székhelyét, elérhetőségét (fax-ill. telefonszám, és/vagy e-mail cím);
  2. a pályázó tevékenységi körét, köreit.

A pályázatokat zárt borítékban úgy kell a Polgármesteri Hivatalba (5920 Csorvás, Rákóczi u. 17. sz.) benyújtani, hogy az legkésőbb 2017. május 30-án 12 óráig megérkezzen. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Csorvás, 0158/8 hrsz-ú föld haszonbérletére. A borítékbontásra a beérkezési határidő letelte után azonnal sor kerül.

Az eredményhirdetés ideje: 2017. június 1. 1030. óra, helye: a Polgármesteri Hivatal 5. sz. irodája.

A pályázattal kapcsolatos további tájékoztatás  telefonon a (66)258-001 207-es melléken, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal 5. sz. irodájában kérhető)

Az ajánlatnak tartalmaznia kell: az ajánlattevő földműves nevét, lakcímét, elérhetőségét, az ajánlati árat Ft/ha-ra vetítve.

Csorvás Város Önkormányzatának Pénzügy- Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a pályázat nyertesével 5 gazdasági évre – 2017. június 1. napjától 2022. október 31. napjáig szóló időre - köti meg a 0158/8 hrsz-ú szántó művelési ágú ingatlanra vonatkozó haszonbérleti szerződést, a földforgalmi törvény rendelkezései alapján.

Az önkormányzatot a pályázatok elbírálása tekintetében indokolási kötelezettség nem terheli, és a döntés ellen jogorvoslat sem vehető igénybe.

Csorvás, 2017. május 8.

                                                                       Csorvási Polgármesteri Hivatal

Vissza felülre