az általános iskolai beíratásról a Békéscsabai járásban
A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala (a továbbiakban: Járási Hivatal) értesíti az érintett szülőket, hogy a 2017/2018. tanévre történő általános iskolai beíratásra az alábbi időpontokban kerül sor:
2017. év április hó 20. napján (csütörtökön) 8 órától 19 óráig
és
2017. év április hó 21. napján (pénteken) 8 órától 18 óráig.


A Járási Hivatal tájékoztatja továbbá az érintett szülőket/törvényes képviselőket az alábbiakról:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45. § (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 21. § (1)-(2) bekezdései értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása. Az óvoda az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget igazolja vagy dönt a hatodik életévét augusztus 31-ig betöltő gyermek óvodai nevelésben való további részvételéről, szükség esetén az óvoda ennek megállapításához szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez.
Az Nkt. 45. § (2) bekezdése szerint, ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a gyermek lakóhelye szerint illetékes járási hivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.
Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik (kötelező felvételt biztosító iskola). Az Nkt. 50. § (7) bekezdése szerint az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra - a területileg illetékes tankerületi központ véleményének kikérésével - a köznevelési feladatokat ellátó hatóság által meghatározott időszakban kell beíratni. A beiratkozásra meghatározott időt a helyben szokásos módon közzé kell tenni.
Az Nkt. 72. § (2) bekezdése szerint a szülőnek joga van, hogy gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon válasszon iskolát.
A tankötelessé váló gyermeket a fent megjelölt időpontban a szülő köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító vagy a választott iskola első évfolyamára.
Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges iratok:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,
- a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség meglétét tanúsító igazolás.
Az Nkt. 50. § (1) bekezdése és az EMMI rendelet 23. § (3) bekezdése alapján a felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, melyről határozatban értesíti a szülőt.
A jelentkezés elutasítása esetén a szülő az Nkt. 37. § (2) bekezdése alapján a döntés ellen, a gyermek érdekében eljárást indíthat a kézhezvételtől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül. Az eljárást megindító kérelmet a Békéscsabai Tankerületi Központ tankerületi igazgatójához, illetve ha nem állami fenntartású az intézmény, akkor annak fenntartójához kell benyújtani. A fenntartó a benyújtott kérelmet a beérkezéstől számított 21 napon belül köteles elbírálni.
Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő az EMMI rendelet 22. § (2) bekezdése értelmében köteles a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

Tisztelt szülők/törvényes képviselők!
Fentiekre tekintettel a Járási Hivatal felhívja az Önök szíves figyelmét, hogy a fent megjelölt időpontban kötelesek eleget tenni általános iskolai beíratási kötelezettségüknek.

Vissza felülre