TÁJÉKOZTATÁS a központi címregiszter létrehozásával kapcsolatos - lakosságot érintő - változásokról


Magyarországon mindez ideig nem volt olyan központi címadat-bázis, amely egységesen tartalmazta volna az országban létező valamennyi címet. A központi címregiszter (a továbbiakban: KCR) létrehozásának az a célja, hogy a jelenleg a különböző nyilvántartásokban párhuzamosan nyilvántartott címadatokat egyetlen nyilvántartásba rendezze, és biztosítsa, hogy a különböző nyilvántartásokban előforduló eltérések megszűnjenek, továbbá, hogy az adatok mindig naprakészek, pontosak legyenek. A cél megvalósítása érdekében határozza meg a központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) azokat a feladatokat, amelyeket az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének el kell végezni.

A Csorvási Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a Korm. rendelet alapján elkezdte a címadatok felülvizsgálatát az összes csorvási ingatlan esetében. A Hivatal munkatársai vizsgálják az ingatlan helyrajzi számát, az ingatlanhoz rendelt házszámot, továbbá az ingatlanban élők lakcímadatait, és ahol szükséges, ott elvégzik a megfelelő helyreigazítást, módosítást.
A KCR-ben egy ingatlannak csak egyetlen címe lehet. Ha az adott ingatlannak több címe is van (pl. sarokteleknél előfordul), a címellenőrzési eljárás során vizsgálni kell, hogy az ingatlant ténylegesen melyik közterület felől közelítik meg, illetve, hogy vannak-e az ingatlannak elkülönülten használt helyiségei. Azok a címek, amelyekről kiderül, hogy jelenleg nem tekinthetők ténylegesnek (valóságosnak), törlésre kerülnek. Amennyiben az adott ingatlan esetében továbbra is egynél több cím bizonyul ténylegesnek, akkor az ingatlan tulajdonosának bevonásával, külön eljárás keretében kell rendezni a helyzetet.
Házszám hiánya esetén a Hivatal állapítja meg azt.
A KCR létrehozásával kapcsolatos munkát – a jegyző feladat- és hatáskörében eljárva – a Hivatal munkatársai végzik, de a feladatellátásuk eredményességéhez néhány esetben az érintett lakosság aktív közreműködése is szükséges. Például:
Címváltozás esetén:
•    Az ingatlanba bejelentett személyek lakcímkártyájának cseréje szükséges. A lakcímkártya cseréje, mivel arra hatósági döntés miatt kerül sor, illetékmentes.
•    A gépjármű forgalmi engedélyének cseréje nem szükséges, abba - kérelemre - a kormányablakban illetékmentesen bejegyzik az új címet.
•    Személyi igazolványt cserélni a címváltozás miatt nem szükséges, mert abban a lakcím nem szerepel.
•    A pénzintézetek felé az érintett ügyfélnek bejelentési kötelezettsége van. A bejelentés költségmentes.
•    A közszolgáltatók (ENKSZ Észak-Dél Regionális Földgázszolgáltató Zrt., EDF DÉMÁSZ Rt., ALFÖLDVÍZ Zrt., Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt., NAV, OEP) felé a közterületek elnevezését és jellegét, a lakcímek megváltozását a Hivatal bejelenti.
•    A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatalának Földhivatali Osztálya által vezetett ingatlan-nyilvántartás a tisztított adatokat automatikusan átveszi, így az érintett lakosságnak ezzel kapcsolatban nincs teendője.
•    A vállalkozónak, amennyiben a címváltozással a vállalkozása székhelyének (telephelyének) címe is megváltozik, elektronikusan, ügyfélkapun keresztül kell ezt bejelenteni az illetékes cégbíróságnak, a változás bekövetkezését követő 180 napon belül. Ez a bejelentés a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 53. § (1) bekezdése értelmében illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül megtehető.

Abban az esetben, ha a KCR létrehozásának folyamatában elkerülhetetlenné válik egy adott ingatlan házszámának a megváltoztatása, az érintett ingatlan ismert tulajdonosait és használóit a Hivatal értesíti erről.
Végül tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a www.csorvas.hu honlapon és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján elhelyezett ismertető anyagból a tárgykörben további információk is elérhetőek, valamint a Hivatal (06) (66) 258-001-es telefonszámán, a 203-as és a 207-es melléken a munkatársaim szóban is felvilágosítást nyújtanak az érdeklődőknek.


Csorvás, 2016. május 5.

Megértésüket és együttműködésüket tisztelettel megköszönöm:

Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi
    Jegyző sk.

Vissza felülre