Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a
Csorvás külterület 0140/93 hrsz-ú föld haszonbérbe adására.

Az eljárás tárgyát képező földrészlet(ek) haszonbérbe adására irányuló pályázati eljárásban pályázóként az a természetes személy, illetve gazdálkodó szervezet vehet részt, aki a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi törvény) alapján földhasználati jogosultságot szerezhet.
A 0140/93 ingatlan adatai: 1,7554 ha területű,  61,09 Ak értékű szántó.
A földhaszonbérlet időtartama: 1 gazdasági év, 2015. november 1. napjától 2016. október 31. napjáig.
A minimális haszonbérleti díj: 70.000,-   Ft/ha.
A pályázatban fel kell tüntetni:
•    a pályázó jelenleg folytatott tevékenységének rövid leírását, kiemelten, hogy végez-e, ill. korábban végzett-e a pályázati kiírással azonos, vagy ahhoz hasonló profilú tevékenységet,
•    a pályázónak a bérelni kívánt földterület művelésére vonatkozó tervét, elképzeléseit,
•    a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a földterületet a jó gazda gondosságával műveli, a tápanyag visszapótlásról gondoskodik.

A pályázatban fel kell tüntetni:
1.    a pályázó nevét, lakóhelyét, székhelyét, elérhetőségét (fax-ill. telefonszám, és/vagy e-mail cím);
2.    a pályázó tevékenységi körét, köreit.

A pályázatokat zárt borítékban úgy kell a Polgármesteri Hivatalba (5920 Csorvás, Rákóczi u. 17. sz.) benyújtani, hogy az legkésőbb 2015. október 26-án 12 óráig megérkezzen. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Csorvás, 0140/93 hrsz-ú föld haszonbérletére. A borítékbontásra a beérkezési határidő letelte után azonnal sor kerül.
Az eredményhirdetés ideje: 2005. október 29. 10. óra, helye: a Polgármesteri Hivatal 5. sz. irodája.
A pályázattal kapcsolatos további tájékoztatás  telefonon a (66)258-001 207-es melléken, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal 5. sz. irodájában kérhető)

Az ajánlatnak tartalmaznia kell: az ajánlattevő földműves nevét, lakcímét, elérhetőségét, az ajánlati árat Ft/ha-ra vetítve.
Csorvás Város Önkormányzatának Pénzügy- Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a pályázat nyertesével 1 gazdasági évre – 2015. november 1. napjától 2016. október 31. napjáig szóló időre - köti meg a 0140/93 hrsz-ú szántóra vonatkozó haszonbérleti szerződést, a földforgalmi törvény rendelkezései alapján.

Az önkormányzatot a pályázatok elbírálása tekintetében indokolási kötelezettség nem terheli, és a döntés ellen jogorvoslat sem vehető igénybe.


Csorvás, 2015. október 13.

 

Vissza felülre