a 2014/2015. nevelési évre történő óvodai jelentkezésről

A 20/2012. (VIII: 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése értelmében
Csorvás Város Önkormányzata az alábbiak szerint értesíti az érintett szülőket
a 2014/2015-ös nevelési évben óvodai ellátást igénylő gyermekek nyilvántartásba vételéről:

Csorvás Város Önkormányzata értesíti az érintett szülőket, hogy a 2014/2015-ös nevelési évben az óvodai ellátást igénylő gyermekek nyilvántartásba vétele a Csorvás Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodába az alábbi helyszínen és időpontban történik:

A jelentkezés helye: 5920 Csorvás, Bocskai u. 2.
A jelentkezés ideje:
2014. május 8. (csütörtök) 8.00-16.00 óra
2014. május 9. (péntek) 8.00-16.00 óra

Az óvodai jelentkezéskor, beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermek jelentkezése esetén az óvoda kijelöléséről szóló szakértői véleményt.
Általános tájékoztató a Csorvás Város Önkormányzata által fenntartott óvoda vonatkozásában:
Óvodába jelentkezhet minden olyan, okmányai szerint Csorváson lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek, aki harmadik életévét 2015. augusztus 31. napjáig betölti, és a harmadik életévének betöltése után szülei azt szeretnék, hogy az óvodába járást a 2014/2015. nevelési év során (2014. szeptember 1-től 2015. augusztus 31-ig) megkezdhesse.
Amennyiben a szülő a fenti időpontban nem él az óvodába jelentkezés lehetőségével, úgy választási lehetősége az adott évre vonatkozóan az intézményben elérhető szabad férőhelyekre korlátozódik.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. § (3) bekezdése értelmében köteles óvodába beíratni gyermekét a szülő abban az évben, amelyben a gyermek az 5. életévét betölti, a gyermek e nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője nyilvántartása alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, a járási hivatalt, továbbá szabálysértési eljárás indítható a szülő ellen, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be. A gyermeket, kérelemre – ha családi körülményei, képességének kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja – az óvoda vezetője felmentheti az alól, hogy e törvény 24. §-ának (3) bekezdése alapján óvodai nevelésben vegyen részt.
Kötelező felvételt biztosító óvoda: A gyermeket az az óvoda köteles felvenni, amely óvodának életvitelszerűen a körzetében lakik, illetve életvitelszerűen a körzetében tartózkodik. Csorváson ez a felvételi körzet a település közigazgatási területe, a kötelező felvételt biztosító óvoda pedig a Csorvás Város Önkormányzatának fenntartásában működő Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje elnevezésű intézmény, melynek székhelye: 5920 Csorvás, Bocskai u. 2.
A felvételről, valamint az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvoda vezetője dönt és legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanapon értesíti a szülőt. Az óvodavezető határozatának kézhezvételét követő 15 napon belül a szülő, amennyiben nem ért egyet az abban foglaltakkal, érdeksérelemre hivatkozással kérelmet nyújthat be a jegyzőhöz.
Jelentkezéskor az óvodai nevelés iránti igény regisztrálása, összegyűjtése, a szülők részletes tájékoztatása történik. Az óvodába történő jelentkezéshez megfelelő nyomtatványt a jelentkezés helyszínén lehet kitölteni.
Az óvodai jogviszony a felvételről való döntési és az esetleges jogorvoslati eljárást követően az adott óvoda székhelyén megszervezett beiratkozással létesül, amelyről minden szülő értesítést kap az óvodavezetőtől. Az óvoda feladatellátási helyeire való jelentkezéskor (Csorvás, Bocskai u. 2. és Csorvás, István király u. 30.) figyelembe kell venni, hogy az ahhoz közelebb lakó gyermeket kell az adott feladatellátási helyre felvenni.
Az óvodai felvétel rendje, az óvoda elérhetősége elérhető Csorvás honlapján (www.csorvas.hu) valamint az óvodában megtalálható.
Tájékoztató az életvitelszerű tartózkodás, mint a kötelező felvétel feltétele megállapításának új jogi eljárásrendjéről:
Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Amennyiben ez nem teljesül, úgy az óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot. Amennyiben az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Amennyiben a látogatásra javasolt legalább három időpont közül a gyermek szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható.

Vissza felülre