Csorvás Város Önkormányzata a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje közös igazgatású köznevelési intézmény intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2013. július 1. - 2018. július 1-ig szól.
A munkavégzés helye:
Békés megye, 5920 Csorvás, Bocskai u. 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézményre vonatkozó hatályos jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•    Főiskola, felsőfokú képesítés, felsőfokú óvodapedagógus végzettség (A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. számú melléklete szerint),
•    óvodapedagógus munkakörben szerzett, legalább 5 év szakmai gyakorlat,
•    pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. Rész 1. táblázat 2/B. pontjában a bölcsődevezetőre előírt képesítés,
•    magyar állampolgárság,
•    büntetlen előélet,
•    cselekvőképesség,
•    vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítésének vállalása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•    szakirányú vezetői gyakorlat
•    felhasználói szintű számítástechnikai, irodai program használati ismeret
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások
•    A pályázó szakmai önéletrajza,
•    az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel (vezetési program),
•    iskolai végzettségeket és szakképzettségeket igazoló képesítések másolata,
•    a szakmai gyakorlatot igazoló okmány(ok) másolata,
•    három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
•    a pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat véleményezésében és elbírálásában résztvevők megismerhetik,
•    a pályázó nyilatkozatát, amennyiben kéri a pályázata és a vezetői megbízás adása zárt ülésen történő tárgyalását.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2013. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. június 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi jegyző és Molnár Attila Mihály aljegyző nyújt, a 06/66/258-001 -es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•    Postai úton, a pályázatnak a Csorvási Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5920 Csorvás, Rákóczi utca 17.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.
•    Személyesen:  A Csorvási Polgármesteri Hivatal jegyzőjénél vagy aljegyzőjénél, Békés megye, 5920 Csorvás, Rákóczi utca 17. (Polgármesteri Hivatal)
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálásáról a 138/1992. (X. 8.) Kormányrendeletben foglalt véleményezési eljárás lefolytatását követően Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
-    Oktatási és Kulturális Közlöny
-    www.kozigallas.hu 2013.05.21

Vissza felülre