A Csorvási Roma Önkormányzat - felhasználási kötelezettség meghatározása mellett -
tanulmányi ösztöndíj elnyerésére pályázatot ír ki.

 

Nyerési eséllyel pályázhatnak:
-    a Csorvás közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező,
-    roma nemzetiségű,
-    a középiskolai tanulmányaikat a 9.-12. évfolyamon folytató (beleértve a hat és nyolc évfolyammal működő gimnázium megfelelő évfolyamait is), és
-    a 2012/2013-as tanév I. félévében 4,0-es átlagot meghaladó tanulmányi eredményt teljesítő
tanulók, akik vállalják, hogy az elnyert ösztöndíjat taneszköz, tanszer, vagy könyv vásárlására fordítják, és a cél szerinti felhasználást számlával igazolják.

A pályázaton elnyerhető tanulmányi ösztöndíj összege 3.000,- Ft/hó. A tanulmányi ösztöndíj folyósításának időtartama: a 2012/2013-as tanév II. féléve (2013. február hónaptól 2013. június hónapig terjedő időszak). A pályázónak tudomásul kell vennie, és el kell fogadnia, hogy az odaítélt tanulmányi ösztöndíj elnyeréséhez szükséges feltételeknek a támogatási időszak teljes időtartama alatt meg kell felelni. A jogosultsági feltétel(ek), vagy a cél szerinti felhasználás igazolásának hiányában igénybe vett ösztöndíjat vissza kell fizetni.

A pályázat keretében legfeljebb három tanuló részesíthető tanulmányi ösztöndíjban. A pályázatokat a Csorvási Roma Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el. A elbírálásnál a Képviselő-testület a legjobb tanulmányi átlag elve alapján dönt. A Képviselő-testület a döntését nem köteles indokolni. A képviselő-testületi döntésről a pályázó írásbeli értesítést kap.

A pályázatot a pályázó tanuló szülője, vagy törvényes képviselője nyújthatja be. A pályázat érvényességi kellékei:
- a kitöltött pályázati adatlap,
- a tanulói jogviszony hitelt érdemlő igazolása, és
- a tanuló 2012/2013-as I. félévi tanulmányi eredményét hitelt érdemlő módon igazoló dokumentum. Ez lehet olyan fénymásolat a tanulmányi eredményt tanúsító bizonyítványról, amelyen szerepel a tanuló osztályfőnöke által kiszámított tanulmányi átlag, és az osztályfőnök aláírása is.

Pályázati adatlap igényelhető hétköznap, hivatali munkaidőben a Polgármesteri Hivatal (5920 Csorvás, Rákóczi u. 17.) 4. sz. irodájában. A pályázat is ide nyújtható be lezárt borítékban feltüntetve: „Pályázat tanulmányi ösztöndíj elnyerésére a Csorvási Roma Önkormányzathoz”. A pályázatot úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2013. március 1. napján a Polgármesteri Hivatalba megérkezzen. A pályázatokat a Csorvási Roma Önkormányzat Képviselő-testülete a benyújtási határidő leteltét követő első ülésén bírálja el.

Csorvás, 2013. február 18.
Lukács Kálmán
a Csorvási Roma Önkormányzat
elnöke

Vissza felülre