Csorvás Város Önkormányzata, mint köznevelési intézményfenntartó, az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2021. (V. 5.) AM rendelet (a továbbiakban: AM rendelet) 11. § (1) bekezdése értelmében ajánlattételi felhívást tesz közzé köznevelési intézményének óvodatejjel való ellátásához a 2024/2025-ös nevelési évre, az óvodatej programban való részvétel érdekében.

I. Ajánlatkérő megnevezése: Csorvás Város Önkormányzata
Ajánlatkérő címe: 5920 Csorvás, Rákóczi u. 17.
Ajánlatkérő képviselője: Baráth Lajos
Ajánlatkérő képviselőjének elérhetősége: 66/258-001/3601. mellék
Ajánlatkérő e-mail címe: pmh@csorvas.hu

Az ellátandó intézmény:

Megnevezése: Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája, Bölcsődéje és Mini Bölcsődéje (óvoda intézményegysége)
Székhelye: 5920 Csorvás, Bocskai u. 2.
OM azonosítója: 202280
Képviselője: Vicziánné Vincze Mónika Judit főigazgató
Kapcsolattartó: Varga Helga
A kapcsolattartó elérhetősége: 66/200-498
Az intézménybe beiratkozott és ellátott óvodai nevelésben résztvevők száma összesen: 135 fő.

 

A teljesítés helyszínei, az óvoda intézményegység alábbi feladatellátási helyei:

1. 5920 Csorvás, Bocskai u. 2.
A feladatellátási helyen a 2024/2025-ös nevelési évre beírt gyermeklétszám: 70 fő.
Az Oktatási Hivatal nyilvántartása szerinti feladatellátási hely kódja: 001

2. 5920 Csorvás, István király u. 30.

A feladatellátási helyen a 2024/2025-ös nevelési évre beírt gyermeklétszám: 65 fő.
Az Oktatási Hivatal nyilvántartása szerinti feladatellátási hely kódja: 004 

 

II.        A beszerzés tárgya: 

Az AM rendelet alapján a tej és egyéb tejtermékek beszerzése az 1. számú mellékletben szereplő óvoda intézményegység feladatellátási helyein kiosztandó termékek körére vonatkozóan:

Termékkör:
            teljes/félzsíros tej
            gyümölcsdarabos joghurt
            ömlesztett sajt

A programban kiosztandó termékek:

 • Az AM rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti félzsíros tej (2,8 %-os) 0,2 l/pohár kiszerelésben heti 1 alkalommal
 • Az AM rendelet 4. § (1) bekezdés g) pontja szerinti gyümölcsdarabos joghurt 0,2 l/pohár kiszerelésben heti 1 alkalommal
 • Az AM rendelet (1) bekezdés h) pontja szerinti ömlesztett sajt tömlős vagy tégelyes, 85 grammos kiszerelésben, heti 1 alkalommal

 

III. A szerződés típusa: szállítási szerződés

A szerződés időtartama: 2024. szeptember 1. – 2025. június 30.

 

IV. Egyéb feltételek:

Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények: Az ajánlatkérés az AM rendeletben meghatározott eljárás és minőségi előírások szerint, egy héten legfeljebb 3 tanítási napon, kedvezményezettként és tanítási naponként legfeljebb 0,25 tejegyenértékkel megegyező mennyiségű tejtermék biztosítására, kiosztására irányul.

Az ajánlatnak az alábbi adatokat, információkat, nyilatkozatokat, dokumentumokat kell tartalmaznia:

1. A Magyar Államkincstár honlapján található szállítási szerződés minta alapján

 • a szállító neve,
 • a szállító címe,
 • a szállító adószáma,
 • a szállító képviselőjének és kapcsolattartójának neve, elérhetősége.

2.  Azon intézmény neve, címe, OM azonosítója, az Oktatási Hivatal nyilvántartása szerinti feladatellátási hely kódja, amelyek tekintetében a szállító vállalja a szállítást.

3. A szállító nyilatkozatai a pontozási, rangsorolási kritériumok tekintetében az alábbiakról:

 • az AM rendelet 15. § (5) bekezdésében foglaltaknak való megfelelésről,
 • az ajánlattételi felhívás II. pontjában foglalt termékek ára tekintetében az AM rendelet 15. § (6) bekezdésében foglaltaknak való megfelelésről,
 • A vállalt promóciós intézkedések tekintetében az AM rendelet 15. § (8) bekezdésben foglaltaknak való megfelelésről, figyelemmel az AM rendelet 12. §-ában foglaltakra.

4. Az ajánlattevő nyilatkozata, amelyben büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy

 • az ajánlatban foglalt adatok és információk hitelesek, megfelelnek a valóságnak;
 • az ajánlattevőnek a tárgyévben lejárt adó tartozása nincsen;
 • az ajánlattevő nyertes ajánlattétel után nem lépett vissza az elmúlt 3 évben;
 • az ajánlattevő megfele az AM rendelet 1. § 10. pontjában szabályozott feltételeknek.

 

 • Az ajánlattevőnek biztosítania kell a heti 3 napi szállítást az intézménnyel egyeztetett rend szerint, az 1. melléklet szerinti feladatellátási helyekre, ettől eltérni csak az intézmény adottságainak, a kiszállított termékek tárolási követelményeinek függvényében lehet, amennyiben azt a nevelési-oktatási intézmény infrastrukturális feltételei, valamint a kérelmező logisztikai és disztribúciós lehetősége indokolja.
 • Az ajánlatban minden olyan adatot és információt szükséges megadni, amelyek alapján az ajánlat a rendeletben foglaltak szerint értékelhető és elbírálható lesz.
 • Az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő között szállítási szerződés jön létre.
 • Az ajánlatkérő előleget nem biztosít, a nyertes ajánlattevőnek a szállításhoz szükséges előfinanszírozást vállalnia kell.

 

V. Az ajánlatok benyújtásával kapcsolatos információk:

 

1. Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2024. május 12.

2. Az ajánlatok benyújthatók személyesen vagy postai úton az alábbi elérhetőségen:
Csorvás Város Önkormányzata, 5920 Csorvás, Rákóczi u. 17.

3. Az ajánlatok benyújtásának módja: zárt borítékban, egy eredeti példányban, papír alapon, az ajánlattevő cégszerű aláírásával ellátva, valamint elektronikus adathordozón kell megküldeni a fenntartó részére. A borítékon fel kell tüntetni: „Ajánlat az Óvodatej programra”.

Az adathordozón benyújtott dokumentumot jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf formátumban szükséges benyújtani.

4. A fenntartó kapcsolattartójának neve: Baráth Lajos polgármester
A kapcsolattartó e-mail címe: pmh@csorvas.hu
A kapcsolattartó telefonszáma: 66/258-001

5. Az ajánlatok bontásának időpontja: 2024. május 15. szerda 9.00 óra.
Az ajánlatkérő az ajánlatok beérkezését követően a pályázókat külön nem értesíti az ajánlatok bontásának módjáról és a pontos idejéről, arra az ajánlattevőket a jelen felhívással hívja meg.
Az ajánlatok bontásának helyszíne: Csorvási Polgármesteri Hivatal 3. iroda, 5920 Csorvás, Rákóczi u. 17.

6. Az ajánlattételre, az ajánlatok értékelési szempontjaira és az ajánlati árra vonatkozó részletes szabályokat az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2021. (V. 5.) AM rendelet tartalmazza.

Az ajánlattevők rangsorolása a Rendelet 11. §-ában rögzített szabályok alapján történik. A teljes körű adminisztráció átvállalása előnyt jelent.

7. Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét biztosítja.

8. Az ajánlatkérő az ajánlatkéréstől bármikor elállhat, illetve aktualizálhatja azt. (Pl. adatváltozás, rendeletmódosítás, megszűnés esetén).

Az ajánlatkérő az eljárást indokolás nélkül eredménytelenné nyilváníthatja.

9. Az ajánlattételi felhívás közzétételre kerül Csorvás Város Önkormányzata honlapján: (www.csorvas.hu) 2024. április 26. és 2024. május 12. között.

 

Mellékletek:

1. melléklet: Az intézmény feladatellátási helyein igényelt tejtermékek felsorolása a 2024/2025-ös tanévben az óvodatej programban a szállító kiválasztására kiírt ajánlattételi felhíváshoz

Csorvás, 2024. április 26.

Baráth Lajos polgármester

Vissza felülre