Közlemény


a Békéscsabai Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolák 1. évfolyamára történő beiratkozásról

Iktatószám: TK/033/01122-1/2024

A Békéscsabai Tankerületi Központ A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése, valamint A nevelési- oktatási intézményekműködéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 22. § (1) bekezdése alapján jelen közleményben teszi közzé az általános iskolai beiratkozás idejét, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejét.

 

A 2023/2024. tanév rendjéről szóló 30/2023. (VIII.22.) BM rendelet 7. § alapján a 2024/2025. tanévre történő általános iskolai beíratás időpontjai:

 2024. április 18. (csütörtök) és
2024. április 19. (péntek)

Az Nkt. 50. § (7) bekezdése szerint a tanköteles tanulókat az első évfolyamra a jogszabályban meghatározott időszakban kell beíratni.

A tankötelessé váló gyermeket a fent megjelölt időpontban a szülő köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító vagy választott iskola első évfolyamára.

Az Nkt. 50. § (1) bekezdése és az EMMI rendelet 23. § (3) bekezdése alapján a felvételrőlelső fokon az iskola igazgatója dönt, amelyről írásban értesíti a szülőt.

 

A jelentkezés elutasítása esetén az Nkt. 37. § (2) és (3) b) bekezdése alapján a szülő a gyermek érdekében eljárást indíthat a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül. A tanulói jogviszony létesítésével kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem esetében a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő az EMMI rendelet 22. § (2) bekezdése értelmében köteles gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik (kötelező felvételt biztosító iskola).

 

Bánki András tankerületi igazgató

Vissza felülre