PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ismételten pályázatot hirdet, a következő önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése céljából, az adó- és értékbizonyítványban meghatározott értékek figyelembevételével meghatározott minimál árak kikötésével:

 

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:

Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 5920 Csorvás, Rákóczi u. 17.

Tel.szám: 66/258-001

 

2. A pályázat célja:

Ingatlan értékesítése.

 

3. A pályázat jellege:

A pályázat nyilvános, egy fordulós.

 

4. Pályáztatásra kerülő ingatlan adatai:

Csorvás belterület 463 helyrajzi számú, Csorvás, Búzavirág u. 9. szám alatti kivett lakóház megnevezésű ingatlan. Az ingatlan per-, teher-és igénymentes. (minimális licitösszeg: 1.600.000,- Ft)

Csorvás belterület 1606 helyrajzi számú, Csorvás, Táncsics M. u. 68. szám alatti kivett lakóház megnevezésű ingatlan. Az ingatlan per-, teher-és igénymentes. (minimális licitösszeg: 1.800.000,- Ft)

 

5. Pályázati feltételek:

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (2) bekezdésének megfelelően, nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet. A pályázatot benyújtó szervezetnek cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kell az Nvtv. 3. § (1) bekezdésben foglaltakról, vagyis az átláthatóságról. A valótlan nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.

A pályázathoz csatolni kell:

- a 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatot, és  

- be kell mutatni az aláírási címpéldányt.

Gazdasági társaság csak a törvényes képviselője, vagy a Ptk. előírásainak megfelelő meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja útján vehet részt a pályázaton.

 

6. Az ajánlatok benyújtásának helye:

Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 5920 Csorvás, Rákóczi u. 17.  

 

7. Az ajánlatok benyújtásának módja:

Az ajánlatok benyújthatók személyesen vagy postai úton. Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani, és a boríték mindkét oldalát a benyújtó aláírásával kell ellátni. A borítékon a következő szöveget kérjük feltüntetni: „Pályázati ajánlat a Csorvás, Búzavirág u. 9. szám alatti ingatlan vételére.”  illetve „Pályázati ajánlat a Csorvás, Táncsics M. u. 68. szám alatti ingatlan vételére.” 

 

8. A pályázatok elbírálásának szempontja:

A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel, és összességében a legelőnyösebb ajánlatot teszi. Abban az esetben, ha a pályázati felhívásra csak egy ajánlat érkezik, és az kisebb összegű, mint a Csorváson közel azonos tulajdonságú ingatlanok tekintetében már ismert adás-vételi vételár, a Képviselő-testület egyébként érvényes pályázat esetében sem értékesíti az ingatlant.

A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést legkésőbb az elbírálást követő 60 napon belül köti meg az Önkormányzat. A kiíró csak a pályázat nyertesével - vagy annak visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevő személlyel köt szerződést.

 

9. Fizetési feltételek:

A vételár kiegyenlítése az adásvételi szerződés aláírásával egy időben, egy összegben esedékes.

 

10. Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:

- pályázó neve és címe,

- a pályázónak nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy elfogadja-e a pályázati feltételeket,

- a pályázónak egyértelmű nyilatkozata az ingatlanért felkínált vételár nagyságáról, egy ajánlati összeg pontos megjelölésével,

- a pályázó nyilatkozata az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan.

11. Az ajánlatok benyújtásának határideje:

2023. február 20.

 

12. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

A pályázó az ajánlatához 30 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

 

13. A kiíró jogai:

A kiíró fenntartja azt a jogot, hogy az érvényes ajánlat(ok) esetén is a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, illetve visszavonja.

 

14. Pályázatok elbírálása:

A pályázatokat Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értékeli, és hozza meg a döntést.

 

15. Egyéb információ:

Az ingatlan igény szerint, a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető. A pályázati eljárásban csak olyan természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vehet részt pályázóként, aki vállalja, hogy az Önkormányzattal szemben bármilyen jogcímen fennálló lejárt tartozását legkésőbb a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjáig teljes egészében, hiánytalanul kiegyenlíti. Ennek elmaradása esetén a pályázót ki kell zárni a pályázati eljárásból.

A megkötendő adásvételi szerződésben is rögzített kitétel, hogy az ingatlan értékesítése az értékesítés időpontjában fennálló műszaki és jogi állapotban történik, arra vonatkozóan a vevő semmilyen igénnyel nem léphet fel a jövőben.

-A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséhez kapcsolódó költségek a vevőt terhelik.

-A késve érkezett pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti.

Vissza felülre