Csorvás Város Önkormányzata ismételten pályázatot hirdet a Felhívás 4. pontjában megjelölt következő kizárólagos önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére, az ingatlanokra vonatkozó adó- és értékbizonyítvány alapján  meghatározott minimális eladási ár kikötésével.

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:

Csorvás Város Önkormányzata, 5920 Csorvás, Rákóczi u. 17.

Tel.szám: 66/258-001

 

2. A pályázat célja:

Ingatlan értékesítése.

 

3. A pályázat jellege:

A pályázat nyilvános, egy fordulós.

 

4. Pályáztatásra kerülő ingatlan adatai:

Csorvás belterület 463 helyrajzi számú, Csorvás, Búzavirág u. 9. szám alatti kivett lakóház megnevezésű ingatlan. Az ingatlan per-, teher-és igénymentes. Minimális eladási ár: 1.600.000,- Ft.

Csorvás belterület 1606 helyrajzi számú, Csorvás, Táncsics M. u. 68. szám alatti kivett lakóház megnevezésű ingatlan. Az ingatlan per-, teher-és igénymentes. Minimális eladási ár: 1.800.000,- Ft.

 

5. Pályázati feltételek:

a) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (2) bekezdésének megfelelően, nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet. A pályázatot benyújtó szervezetnek cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kell az Nvtv. 3. § (1) bekezdésben foglaltakról, vagyis az átláthatóságról. A valótlan nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.

b) A pályázati eljárásban csak olyan természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vehet részt pályázóként, aki vállalja, hogy az Önkormányzattal szemben bármilyen jogcímen fennálló lejárt tartozását legkésőbb a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjáig teljes egészében, hiánytalanul kiegyenlíti. Ennek elmaradása esetén a pályázót ki kell zárni a pályázati eljárásból.

c) A pályázatot benyújtó szervezetnek a pályázathoz csatolni kell:

- a 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatot, és  

- be kell mutatni az aláírási címpéldányt.

d) Gazdasági társaság csak a törvényes képviselője, vagy a Ptk. előírásainak megfelelő meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja útján vehet részt a pályázaton.

 

6. Az ajánlatok benyújtásának helye:

Csorvás Város Önkormányzata, 5920 Csorvás, Rákóczi u. 17.  

 

7. Az ajánlatok benyújtásának módja:

Az ajánlatok benyújthatók személyesen vagy postai úton. Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani, és a boríték mindkét oldalát a benyújtó aláírásával kell ellátni. A borítékon a következő szöveget kérjük feltüntetni: „Pályázati ajánlat a Csorvás, Búzavirág u. 9. szám alatti ingatlan vételére.”  illetve „Pályázati ajánlat a Csorvás, Táncsics M. u. 68. szám alatti ingatlan vételére.” 

 

8. A pályázatok elbírálásának szempontja:

A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel, és a legelőnyösebb ajánlatot teszi (magasabb vételár megfizetésére tesz ajánlatot). Amennyiben több, az adás-vétel szempontjából lényeges feltételben megegyező ajánlat érkezik egy ingatlanra, a korábban beérkezett vételi ajánlat benyújtója lesz a nyertes pályázó.

Az Önkormányzat a pályázatok elbírálását követő 60 napon belül köt adásvételi szerződést a pályázat nyertesével. Az Önkormányzat a pályázat nyertesének visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevő személlyel köt adásvételi szerződést.

A megkötendő adásvételi szerződésben is rögzített kitétel, hogy az ingatlan értékesítése az értékesítés időpontjában fennálló műszaki és jogi állapotban történik, arra vonatkozóan a vevő az adás-vétel létrejöttét követően semmilyen igénnyel nem léphet fel.

 

9. Fizetési feltételek:

A vételár kiegyenlítése az adásvételi szerződés aláírásával egy időben, egy összegben esedékes.

 

10. Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:

- pályázó neve és címe,

- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy elfogadja-e a pályázati feltételeket,

- a pályázó egyértelmű nyilatkozata az ingatlanért felkínált vételár nagyságáról, az ajánlati összeg pontos megjelölésével,

- a pályázó nyilatkozata az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan.

11. Az ajánlatok benyújtásának határideje:

2022. december 15.

Az ezt az időpontot követően beérkezett pályázatokat az Önkormányzat érdemi elbírálás nélkül elutasítja.

 

12. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

A pályázó az ajánlatához 30 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

 

13. Pályázatok elbírálása:

A pályázatokat Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el.

 

14. A kiíró jogai:

Az Önkormányzat fenntartja azt a jogot, hogy érvényes ajánlat(ok) esetén is a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, illetve visszavonja.

 

15. Egyéb információk:

- Az ingatlanok igény szerint, a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthetők.

- A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséhez kapcsolódó költségek a vevőt terhelik.

Csorvás, 2022. november 16.

Baráth Lajos

polgármester

Vissza felülre